דף הבית >> תנאי שימוש
 

תנאי השימוש באתר

 

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

 

ברוך הבא לאתר www.kidyland.co.il (להלן: "האתר") של "חינוך איכותי בראש טוב בע"מ" (להלן: "החברה").

החברה פועלת על מנת להבטיח כי המידע באתר זה יהיה מדויק ושלם, אולם החברה איננה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי החברה איננה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד/ים כספי/ים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מנתונים המוצגים באתר זה.

תוכל להירשם לקבלת ניוזלטר ולקבלת מידע שוטף בדבר פעילות גני קידילנד ולהיות חלק מרשימת התפוצה של האתר. זאת, על ידי הזנת פרטיך האישיים בטופס ולחיצה על הקישור הנמצא בדואר אלקטרוני הנשלח אליך כחלק מתהליך ההרשמה. מעת לעת תקבל דואר אלקטרוני הכולל: קטעי קריאה ו/או דיווחים לגבי מוצרים ושירותים בין אם מוצרים של החברה ו/או מוצרים של צד שלישי. החברה תשלח דואר אלקטרוני למי שנרשם באתר. ניתן לבצע הסרה מרישומי המועדון בכל עת. פרטים על תהליך ההסרה נמצאים בתחתית כל דבר דואר שתקבל מאיתנו.

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש כאמור למסור את שמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם אם לא תמסור אותו, לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים.

בעצם הרשמתך לקבלת מידע ו/או שירותים מהאתר, הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו או למידע הראשוני שסופק לך מהאתר ובין שלא. הניוזלטר מכיל פרסומות.

לתשומת לבך, כל שימוש במידע המפורט באתר (להלן: "התכנים") כפוף לתנאי השימוש באתר. שימוש על-ידך או מי מטעמך בתכנים באתר, מהווה בפועל את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן:

1. השימוש באתר זה הינו לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) הנמצא בתחום ריבונותה של מדינת ישראל. אם הנך קטין, השימוש באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס שמונה לך.

2. האתר מאפשר מציאת מידע ייעודי הנוגע למוצרים ו/או שירותים של החברה. אוסף התכנים באתר נתון לשינויים בכל עת על-פי שיקול דעת סובייקטיבי של מנהל האתר. למרות שבמהלך עדכון התכנים באתר מושקע מאמץ רב בכדי לשמור על דיוק ואקטואליות, אין באפשרות האתר להתחייב על עדכניות, נכונות, איכות, טבע, או אמינות התכנים המפורטים באתר.

3. החברה, במסגרת האמצעים העומדים לרשותה, עושה כמיטב יכולתה על מנת לשמור על סודיות פרטי לקוחותיה . כתובת הדואר האלקטרוני שלך נשמרת בשרת מאובטח שאינו ניתן לגישה לגולשי אינטרנט אחרים.

4. החברה לא תעביר לצד שלישי מידע שיזהה את הגולשים באתר, ולא תעביר את הדואר האלקטרוני שלך. האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע שייאסף בעקבות השימוש באתר למטרות יצירת קשר, ניתוח סטטיסטי, דפוסי שימוש וכיו"ב. 

5. בשום מקרה ובשום תנאי לא תהיה החברה ו/או האתר אחראים לכל פגיעה ו/או נזק כספי או אחר שייגרם לך באופן ישיר או עקיף כתוצאה ממסירת הפרטים. 

6.במידה ותיבת הדואר האלקטרוני שלך לא פעילה, מסיבה כלשהי, לא תקבל דואר וגם לא יהיו לך טענות כלפי החברה.

7.החברה תשלח אליך את המיילים באמצעות רשת האינטרנט. החברה לא תהיה אחראית במישרין או בעקיפין לעיכובים באספקה שייגרמו על ידי גורמים שאינם בשליטתה: שביתות, עיצומים, שיטפונות, רעש אדמה וכיוצא באלה.

8.הרישום לרשימות התפוצה וההסרה מהן מתבצע באופן אוטומטי.

9. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות לנזקים שנגרמו לך בגלל שכתובתך האלקטרונית לא נקלטה במלואה במחשב האתר.

10. השירות והתכנים באתר מיועדים לקהל הרחב הנמצא בתחום השיפוט של מדינת ישראל בלבד והינם לשימושך במצבם הקיים (AS IS)  וללא כל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת. עליך האחריות לבדוק ולוודא את התאמת התכנים שהינך מבקש לדרישותיך ושימושך.

11. למען הסר ספק השימוש בתכנים הנמצאים באתר נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ובשום מקרה לא יהיה האתר ו/או החברה אחראים על תוכן התכנים, טעויות, אי-דיוקים, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.

12. הנך מקבל על עצמך את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש בתכנים באתר, איכותם, טבעם, אמינותם ויישומם ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או החברה בגין השירות והתכנים הניתנים באתר, מגבלותיהם ויכולתם.

13. בשום מקרה ובשום תנאי לא תהיה החברה ו/או האתר אחראים לכל נזק כספי או אחר שייגרם לך באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על התכנים באתר, ובפרט לא תהיה החברה אחראית לכל נזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות.

14. האתר אינו מתחייב לפרסם כל תוכן ורשאי להסיר כל תוכן ו/או לתקנו לפי ראות עיניו, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

15. האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים"), הינם ויהיו בכל עת קניינה הבלעדי של החברה. כל זכות היוצרים והקניין באתר ובתיעודו לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים שייכים לחברה בלבד והינם בבעלותה הבלעדית והמלאה.

16. אינך רשאי לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בתכניו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי החברה רשאית לעשות באתר כל שימוש, בעצמה ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות בו, והכל ללא הגבלה בקשר עם פרק הזמן, המקום, וכיוצא בזה, וכן החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והנך מסכים להיות מוגבל וכפוף לשינויים אלה.

17. הנך מתחייב לשאת בכל אחריות, בגין כל נזק שייגרם לחברה ו/או לכל מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, לגוף ולרכוש, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה דרישה או תביעה שתוגש כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בקשר לאתר ו/או בגין פעילות מסחרית הקשורה לאתר הנובע משימוש שלא כדין באתר ובתכניו. הנך מסכים בזאת כי ההתחייבות לפיצוי על הנזקים וכיסוי הוצאות כאמור לעיל יחולו בין אם הנך צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לא.

18. כל המפורט לעיל כולל את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות שבין הצדדים. כל שינוי, תיקון או תוספת להסכמה זו ייערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף. הסכמה מטעם החברה לסטייה מתנאי המפורט לעיל, במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות המפורט לעיל טעון כתב ע"י החברה, שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.

19. מוסכם כי הדין החל על יחסים הקשורים לשימושך באתר הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד. מוסכם כי בית המשפט המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בתי המשפט במחוז תל-אביב במדינת ישראל ובתי משפט אלה בלבד.

 

             

            השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.